Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, hierna te noemen: de Bibliotheek AVV, is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De Bibliotheek AVV respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in de bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van kinderen voor wie u de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt en die met uw toestemming gebruik maken van onze diensten, voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van het door u afgesloten bibliotheekabonnement, waaronder begrepen de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de abonnementsgelden. Voor- en achternaam worden gebruikt voor het opmaken van een overeenkomst voor het abonnement en geboortedatum om te bepalen of het om een jeugd- of een volwassen-abonnement gaat. Tevens wordt geboortedatum gebruikt voor de Kijkwijzer en voor het mogen lenen van bepaalde collectieonderdelen.
 • Het versturen van nota’s en herinneringsmails. Hiervoor worden uw adresgegevens gebruikt. Indien u toestemming heeft gegeven voor gebruik e-mailadres, wordt dit e-mailadres gebruikt voor nota’s en herinneringsmails.
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van onze bibliotheek;
 • Het versturen van de nieuwsbrief om u te informeren, te interesseren en te betrekken. Indien u geen informatie wenst te ontvangen over nieuwe producten en/of diensten van onze bibliotheek kunt u dit direct bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aangeven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen.
 • Voor statistieken en het kunnen verrichten van onderzoek naar onze dienstverlening;
 • Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
 • Ter verwerking van automatische incasso;
 • Ter controle; legitimatie wordt uitsluitend gebruikt ter controle er worden hier geen gegevens van bewaard;Om aanvullende diensten te kunnen bieden, zoals de diensten via www.bibliotheek.nl, www.onlinebibliotheek.nl en het interbibliothecair leenverkeer;
 • Voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens en tevens van de hiervoor genoemde kinderen, voor zover deze de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt (conform artikel 8 AVG).

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor expliciet toestemming hebt verleend.

Verzamelen van persooonsgegevens

Bij inschrijving lidmaatschap vragen wij u de volgende basisgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • IBAN-nummer wanneer er sprake is van een automatische incasso
 • Legitimatie ter controle

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Gebruik van persoonsgegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Daarbij maken wij gebruik van Whize Klantsegmentatie-data en tools van het bedrijf Whooz. Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u dit direct bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aangeven. Ook kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens.

Doorgifte aan derden

Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen.
Wij kunnen uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden (dienstverleners) die namens of met ons sommige van onze diensten en producten leveren, zoals interbibliothecair leenverkeer, aanmelding www.bibliotheek.nl, voor marketing of onderzoeksdoelstellingen zoals boven genoemd, nieuwsbrieven en door ons ingeschakelde hulppersonen of op grond van wettelijke verplichtingen. Wij verlangen van deze dienstverleners een toezegging dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor zover nodig is om (mede) ten behoeve van ons de betreffende diensten te kunnen verlenen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en we zullen uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

We lichten een aantal specifieke situaties toe:

Interbibliothecair leenverkeer
U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (onder meer naam, pasnummer). Wij wijzen u er op dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. U kunt desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Als lid van de Bibliotheek AVV kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten aangeboden door de KB.
Voor de toegang tot zowel de lokale als de online Biblitoheek wordt gebruik gemaakt van één landelijk inlogsysteem. Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn de Bibliotheek AVV en de KB gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG.

In het kader van het landelijk inlogsysteem worden door de Bibliotheek AVV en de KB de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • E-mailadres
 • Gepseudonimiseerd uniek koppelnummer

De Bibliotheek AVV wisselt op voorhand een beperkte set persoonsgegevens uit met de KB. Die gegevens maken het mogelijk dat de KB u als lid van de Bibliotheek AVV herkent als u zich registreert bij en/of gebruik maakt van diensten van de online Bibliotheek waarvoor een lokaal lidmaatschap vereist is. Als u zich bijvoorbeeld registreert voor e-books en luisterboeken, dan worden deze lidmaatschapgegevens automatisch gekoppeld aan uw registratie. De KB verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacy-verklaring: www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html

De volgende gegevens worden gedeeld met de KB:

 • Geboortedatum
 • ISIL-code (aanduiding van de Bibliotheek AVV)
 • Lidmaatschapsnummer van de Bibliotheek AVV
 • Pasnummer
 • Rechten op toegang tot de online Bibliotheek

Als u zich heeft geregistreerd bij de online Bibliotheek voor het lenen van e-books, dan geeft de KB dat door aan de Bibliotheek AVV om in haar ledenadministratie te verwerken. Dat is nodig omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die u aan de Bibliotheek AVV betaalt. Hiervoor worden de volgende gegevens door de KB met de Bibliotheek AVV gedeeld:

 • Pasnummer
 • Actief e-booklener (ja/nee)
 • De KB deelt niet welke e-books u hebt geleend.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens door de KB in het kader van de online Bibliotheek verwijzen we u graag naar de privacyverklaring van de online Bibliotheek: www.kb.nl/avginzage.

Door ons ingeschakelde hulppersonen
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (‘verwerkersovereenkomst’). Het komt erop neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij zijn niet altijd wettelijk verplicht u te informeren over een dergelijke afgifte.

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. In het cookiestatement staat nader uitgewerkt welke cookies er worden gebruikt, welke gegevens daarmee worden verwerkt en voor welke doeleinden dit geschiedt.
Wanneer u de website gebruikt, kan het ook gebeuren dat bepaalde gegevens, zoals uw IP-adres, browsertype en besturingssysteem passief worden verzameld en opgeslagen op onze serverlogs of die van onze dienstverleners. Ook gebruiken wij cookies en navigatiegegevens zoals Uniform Resource Locators (URL) om gegevens te verzamelen over datum en tijd van uw bezoek. Dit soort informatie wordt verzameld om onze service en diensten te verbeteren.
Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring op onze website: www.bibliotheekavv.nl/coockies.html.

Statistische analyse door Adobe Analytics

Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Adobe Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die het College Bescherming Persoonsgegevens aan deze verwerking stelt.

Vragen en recht op inzage en correctie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bibliotheek AVV, of als u deze gegevens wilt inzien, wijzigen, beperken of laten verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen via onze klantenservice: info@bibliotheekavv.nl. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij uitoefening van het inzagerecht; deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. De Bibliotheek AVV kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen
Dr. J. van der Haarlaan 8
3641 JW Mijdrecht
0297 - 250 338
info@bibliotheekavv.nl
SIN/fiscaal-nummer: 8149.43.342
BTW-nummer: 8149.43.342.B.01
KvK-nummer: 30206022


Laatst gewijzigd: juni 2024