Algemene voorwaarden

Begrippen

 • de Bibliotheek: de vestigingen van de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen in de Gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht.
 • directie: de directie van de Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen.
 • geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument
 • leidinggevende: degene die belast is met de dagelijkse leiding van de Bibliotheek
 • lener: degene die als gebruiker (m/v) bij de Bibliotheek staat ingeschreven
 • bezoeker: gebruiker (m/v) van diensten van de Bibliotheek, die niet staat ingeschreven als lener
 • media: overkoepelende term voor boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, e-books, software e.d.
 • wettelijke vertegenwoordiger: vader, moeder, voogd e.d.

Artikel 1 Inschrijving

 1. Iedereen kan als lener bij een vestiging van de Bibliotheek worden ingeschreven.
 2. Inschrijving van een persoon jonger dan 14 jaar wordt gedaan door een wettelijke vertegenwoordiger.
 3. Inschrijving van personen vanaf 14 jaar geschiedt uitsluitend op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, of op de wijze zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. Zij worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.
 4. De algemene voorwaarden staan op de website. 
 5. Indien lener / bezoeker niet wenst dat persoonsgegevens worden gebruikt voor communicatie over activiteiten, producten en diensten van de Bibliotheek dan kan lener / bezoeker dit aangeven bij de inschrijving / aanmelden activiteit. Voor verdere informatie over het gebruik van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 2 Lenerspas

 1. Bij inschrijving ontvangt elke lener een zogenoemde lenerspas. De pas is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de Bibliotheek, de lener is slechts houder van de pas.
 2. De lener is verplicht alle media die hij leent te laten registreren.
 3. De lenerspas kan gebruikt worden in alle Bibliotheken in de provincie Utrecht m.u.v. Nieuwegein.
 4. Uitlening zonder pas is niet mogelijk.

Artikel 3 Verlenging van de geldigheidsduur van het abonnement

 1. Een abonnement is gratis voor personen tot 18 jaar. Personen vanaf 18 jaar betalen een jaarlijkse bijdrage.
 2. Iedere lener vanaf 18 jaar die niet bij inschrijving een machtiging tot automatisch incasso heeft getekend, ontvangt 6 weken voor de vervaldatum van het abonnement een acceptgiro en een machtigingskaart. De lener heeft dan de keuze voor betaling per acceptgiro of per automatisch incasso. Bij keuze voor automatische incasso krijgt de lener korting op de abonnementsprijs.
 3. Na ontvangst van de betaling wordt de geldigheidsduur van het abonnement automatisch met een jaar verlengd. De lener ontvangt geen nieuwe pas.
 4. Het abonnement voor leners jonger dan 18 jaar blijft geldig tot de dag waarop zij 18 jaar worden. Ongeveer 6 weken voor de 18e verjaardag ontvangt lener een acceptgiro voor de verlenging. Mocht lener het lidmaatschap willen beëindigen, dan dient lener het abonnement vier weken voor de 18e verjaardag op te zeggen.

Artikel 4 Vermissing of beschadiging van de lenerspas

 1. Bij vermissing van de lenerspas dient de Bibliotheek onmiddellijk in kennis gesteld te worden.
 2. De lener is aansprakelijk voor alle financiële gevolgen van gebruik door derden.
 3. Deze aansprakelijkheid geldt voor alle transacties die met behulp van de lenerspas worden verricht vóór het tijdstip waarop de vermissing is gemeld bij de Bibliotheek.
 4. Bij verlies of beschadiging kan tegen betaling een duplicaat worden verkregen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 5 Adreswijziging

 1. Een adreswijziging dient de lener zo tijdig mogelijk door te geven aan de Bibliotheek onder vermelding van naam, lenernummer en het oude en nieuwe adres. Dit kan digitaal via formulier adres wijzigen.
 2. Eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

Artikel 6 Beëindiging/overschrijving van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging of bij overlijden.
 2. Is een lener langer dan een jaar lid, dan kan het abonnement gedurende het hele jaar opgezegd worden. Hierbij geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand. De lener krijgt dan het bedrag voor de resterende maanden terug, met aftrek van € 5,00 administratiekosten.
 3. Beëindiging van het lidmaatschap vindt ook plaats bij voorlopige schorsing dan wel definitieve ontzegging van het lidmaatschap van de kant van de Bibliotheek (zie artikel 15).
 4. Voor overschrijving naar een andere Nederlandse openbare bibliotheek dient de lener het lidmaatschap in de oude Bibliotheek te beëindigen alvorens zich in te schrijven in de nieuwe Bibliotheek. 

Artikel 7 Contributietarieven en leengelden

 1. De directie stelt jaarlijks de contributiegelden en leengelden vast. Een lijst hiervan is verkrijgbaar in de Bibliotheek.
 2. Wijzigingen van de tarieven worden tenminste 2 maanden voor de datum van inwerkingtreding in de Bibliotheek bekend gemaakt
 3. Contributie dient te allen tijde betaald te worden. Indien men enige tijd geen gebruik gemaakt heeft van de Bibliotheek, levert dit nimmer een reden op tot vrijstelling van de betaling van de contributie over de betreffende periode.

Artikel 8 Aantal te lenen media

De directie stelt vast hoeveel media men per lenerspas gelijktijdig kan lenen. Een overzicht hiervan is verkrijgbaar in de Bibliotheek.

Artikel 9 Uitleentermijn en verlenging

 1. De directie stelt de uitleentermijn vast.
 2. Verlenging van de uitleentermijn is mogelijk aan de balie of via de website. De nieuwe termijn gaat in op de dag dat het verzoek tot verlenging de Bibliotheek bereikt. Uitzonderingen: zie lid 3 van dit artikel.
 3. Verlenging is niet mogelijk wanneer er een reservering rust op de betreffende media.
 4. De uitleentermijn kan maximaal twee maal verlengd worden.
 5. Voor houders van een klein- of standaardabonnement geldt dat een verlenging gelijk staat aan een uitlening.
 6. De lener blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het op tijd terugbrengen of verlengen van materialen.
 7. Indien er een financiële post open staat is lenen en verlengen van materialen niet meer mogelijk tot de financiële post is voldaan.

Artikel 10 Reserveringen

Binnen de Bibliotheek AVV kunnen media kosteloos gereserveerd worden. Buiten de Bibliotheek AVV is reserveringsgeld verschuldigd. Het reserveringsgeld dient als tegoed op de pas gestort te worden voordat het materiaal wordt geleend. Dit kan gedaan worden met iDeal. De lener ontvangt bericht zodra de media beschikbaar zijn. Ophalen is mogelijk binnen 7 dagen.

Artikel 11 Gebruik van de media

 1. De lener dient de media met uiterste zorgvuldigheid te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen.
 3. Voordat de lener de media leent, dient hij zich te overtuigen van de goede staat ervan. Eventuele beschadigingen en/of vlekken moeten gemeld worden voordat men gaat lenen.
 4. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging of verontreiniging van de geleende media.
 5. Indien het geleende medium vervangen moet worden wegens ernstige beschadiging of zoekraken wordt de nieuwwaarde aan de lener in rekening gebracht.
 6. Ingeval de lener in gebreke blijft betreffende de betaling van de in lid 4 en 5 genoemde kosten wordt de lener verdere uitlening geweigerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Zo nodig kan een incassobureau worden ingeschakeld, uiteraard op kosten van de lener. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid de Bibliotheek

De Bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de uitlening en het gebruik van media. Het lenen hiervan is geheel voor eigen risico. De Bibliotheek is onder geen enkele voorwaarde gehouden tot vergoeding van geleden schade.

Artikel 13 Kopiëren van media

 1. Het is verboden kopieën te maken van de media uit het bezit van de Bibliotheek. U overtreedt daarmee de Auteurswet en kunt daarvoor worden vervolgd.
 2. Soms is het toegestaan van geschriften enkele exemplaren voor eigen studie of gebruik te kopiëren. Deze mogen niet worden afgestaan aan derden. Het betreft kopieën van:
 • geschriften waarvan de auteur langer dan 50 jaar geleden is gestorven
 • geschriften van overheidsinstellingen
 • geschriften waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er geen nieuwe exemplaren meer in de handel verkrijgbaar zijn
 • korte artikelen, berichten en dergelijke in kranten en tijdschriften
 • kleine gedeelten van alle overige geschriften

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 14

In de Bibliotheek gelden de volgende huisregels:

 • Iedere bezoeker dient zich zo te gedragen dat andere bezoekers ongehinderd gebruik kunnen maken van de Bibliotheek
 • Het personeel kan bezoekers vragen de in hun bezit zijnde bibliotheekmaterialen, alsmede een lenerpas te tonen
 • Diefstal wordt aangegeven bij de politie
 • Het is verboden om te verkopen of propaganda te maken
 • Het is verboden om affiches of teksten aan te brengen
 • Het is verboden om met skeelers de Bibliotheek te betreden
 • Het is verboden huisdieren mee naar binnen te nemen, met uitzondering van geleidehonden
 • Het is verboden om op tafels of radiatoren te zitten
 • Het is verboden hinder, gevaar, vervuiling of beschadiging te veroorzaken
 • Het is verboden om alcohol en/of drugs te gebruiken in de Bibliotheek
 • Het is verboden om zich storend of agressief te gedragen
 • Gelezen kranten en tijdschriften moeten worden opgeruimd
 • Aanwijzingen door of namens het personeel moeten worden opgevolgd

Artikel 15

De leidinggevende is bevoegd bij niet nakomen van de uitleenvoorwaarden degene die in gebreke blijft uit te sluiten van het gebruik van de Bibliotheek. De leidinggevende is bevoegd ter plekke een beslissing te nemen.

Artikel 16

Voor wensen en klachten kan men gebruik maken van een serviceformulier in te vullen via de website. Heeft dit onvoldoende resultaat, dan kan men zich schriftelijk wenden tot de directie van de Bibliotheek.

Artikel 17

Bij onduidelijkheden of interpretatieproblemen met betrekking tot deze algemene voorwaarden beslist de directie.

Artikel 18

Met deze algemene voorwaarden wordt de lener of diens wettelijke vertegenwoordiger geacht bekend te zijn. Bij inschrijving verklaart de lener zich akkoord met uitleenreglement.

Artikel 19

Dit uitleenreglement geldt vanaf 1 januari 2017. Hiermee vervallen alle aanspraken op vorige reglementen.

Bekijk hier de privacyverklaring van de Bibliotheek AVV